موسسه خیریه ایزدیار ۱۱ بهمن

موسسه خیریه ایزدیار

ساخت مدرسه نیک اندیشان ویژه نابینایان، شهر ری . ١٢ کلاسه