خیریه دست نیازمندی میبیند به یاری او میشتابد ۰۱ اردیبهشت

خیریه دست نیازمندی میبیند به یاری او میشتابد

دستی که کمک می کند،
از دستانی که برای دعا بالا می روند مقدس تر است