خیریه بهترین شکل عبادت است ۰۱ اردیبهشت

خیریه بهترین شکل عبادت است

انسان خوشبخت نمی شود اگر
برای خوشبختی دیگران نکوشد.