معرفی ایزدیار

خیریه ایزدیار یک واحد غیر دولتی است که کمکهای مردمی را جمع آوری میکند و صرفا جهت مسیری که خیران خواهان آن هستند هزینه می شود.این موسسه که توسط مهندس مازیار میرباقری در سال ۱۳۹۶ تاسیس شده و زیر مجموعه گروه شرکت های مازیار می باشد,و توسط شخص ایشان مدیریت و نظارت میشود.

مبالغ اهداء شده با هماهنگی کمیته امداد هزینه و بدست نیازمندان واقعی میرسد.
کلیه هزینه های این موسسه توسط شخص مهندس مازیار میرباقری پرداخت میگردد.