ساخت مسکن برای فقرا

همه می دانند که داشتن یک سرپناه امن تا چه اندازه در ایجاد آرامش روحی و روانی برای انسانها مؤثر است. اما مع الوصف، تعداد کثیری از انسانها از داشتن این نعمت بزرگ، محرومند. در میان همشهریان ما کسانی هستند که با اندک درآمدی که از محل کمکهای خیرین دریافت می کنند، روز و شب خود را سپری می کنند. اما توان پرداخت هزینه های سنگین اجاره مسکن را ندارند و هر بار با بی مهری از جانب بعضی صاحب خانه ها روبه رو شده و کوچ از خانه ای به خانه ای دیگر، به عادت همه ساله آنان بدل شده است. مؤسسه خیریه ایزدیار با دقت نظر در برآورد احتیاجات مستمندان، این قضیه را نیز فراموش نکرده و کوشیده در حد امکان برای آنان، سرپناهی فراهم آورد و یا حداقل در تأمین هزینه های مسکن، یاریگر مساکین باشد.

روش مؤسسه خیریه ایزدیار در این قضیه همانند کمکهای دیگر، متنوع است و کوشیده است با جذب کمکهای نقدی، با نظارت خیرین، واحدهایی را برای آسایش و سکونت فقرا فراهم نماید. روش دیگر در  این مهم، کمک به فقرا در تأمین نیازهای مالی اجاره و رهن منزل مسکونی بوده است.