خدمات درمانی به بیماران

تعداد زیادی از افراد جامعه ما ، از بیماریهای سخت و درمان رنج می برند که به جز بار روانی و عاطفی تحمیل شده بر خانواده و فرد بیمار، از نظر درمان و هزینه آن نیز دچار مشکل بوده و چه بسا به علت مشکلات مالی درمان  را شروع نکرده و یا در نیمه رها می کنند.از آنجا که فعالیت فعلی بخش دولتی پاسخ گوی مشکلات و نیازهای موجود در عرصه  سلامت بخصوص در رابطه با بیماریهای فرض نیست ؛ در بسیاری از شهرها ، سازمانهـــای غیر دولتی در جهت حمایت از این قشـر آسیب پذیر تشکیل شده اند.

اولین اقدامات موسسه خیریه ایزدیار در بدو تأسیس، بررسی وضعیت بیماران، آسیب شناسی درخصوص عوامل موثر در بوجود آمدن بیماری ها و بررسی راهکارها و راه حل‌های خروج از وضعیت نامطلوب و بهبود کیفیت درمان و زندگی بیماران و نیز بررسی شیوه پیشگیری قابل اجرا بوده است که تا به امروز فعالیت خود را در زمینه‌های درمانی، آموزشی و ترویجی در حوزه پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های ناشی از بیماری‌های خاص ادامه داده است.