حمایت از دانشجویان

یکی از عوامل افت تحصیلی دانش آموزان بخصوص در مناطق کمتربرخوردار کشور وضعیت اقتصادی خانواده هاست. مسلماً خانواده ای که از توانایی مادی کمی برخوردار است قادر نخواهد بود بسیاری از امکانات و نیازهای اساسی آموزشی و تحصیلی فرزندان خود را تأمین کند. این ضعف مالی از لحاظ جسمی و روانی بر کودک تأثیری منفی خواهد داشت. نداشتن امکانات تحصیلی سبب می شود به تدریج انگیزه تحصیلی دانش‌آموز پایین بیاید و این امر باعث دل زدگی او از درس و مشق و نهایتاً افت تحصیلی و ترک تحصیل او شود .

 حمایت تحصیلی موسسه خیریه ایزدیار با هدف حمایت از تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان مستعد مناطق محروم کشور که بیم آن میرود که بواسطه فقر مالی از تحصیل بازبمانند ، از سال ۱۳۸۶ آغاز شده است. خیرین عزیز هزینه تحصیل دانش‌آموزان یا دانشجویان مناطق کم‌برخوردار کشور را به صورت ماهیانه تقبل می‌کنند.