بیانیه ماموریت

ماموریت این موسسه خیریه، شناسایی دقیق و واقعی نیازمندان و دستگیری از آنها تا زمان برطرف شدن مشکلات آنها میباشد.
همچنین تمامی کارهای انجام شده بصورت مستند برای عموم قابل دسترسی است تا هر چه بیشتر صداقت ماموریت خود را به تمامی خیرین محترم نشان دهد.