اهداف ایزدیار

مهمترین هدف از اهداف این موسسه خیریه ایزدیار شناسایی نیازمندان و همچنین نیاز واقعی آنها می باشد و اینکه مبلغی را که شما خیرین محترم هزینه میکنیدبطور قطع جهت همان منظور به دست نیازمندان تایید شده برسد.همچنین هزینه تحصیل کودکان و یا تامیین ودیعه مسکن و یا تهیه ارزاق ، غذای گرم و یا ساخت مدرسه در نواحی دور افتاده.