Blog

اخبار

اخبار ایزدیار برای مشاهده ۱۰ خرداد

اخبار ایزدیار برای مشاهده

خیریه ایزدیار یک واحد مردمی غیر دولتی است که کمکهای مردمی را جمع آوری میکند و صرفا جهت مسیری که خیران خواهان آن هستند هزینه می شود.این موسسه که توسط مهندس مازیار میرباقری در سال ۱۳۹۶ تاسیس شده است ، که در واقع زیر مجموعه یکی از گروه شرکت های مازیار می باشد,و توسط شخص…